successful team of professionals high fiving 2021 08 26 19 58 09 utc

מדיניות פרטיות

1. כללי

1.1 כחלק מהשימוש בשירותי האתר, המשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה ובהם ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

1.2 פרטים אלה נשמרים במאגר המידע של המפעילה ומשמשים, בין השאר, לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם לקוחות המפעילה. יובהר כי פרטי כרטיס אשראי אשר מוזנים על ידי המשתמש, ככל ויוזנו, נדרשים לצורך חיוב בלבד ואינם נשמרים ע”י המפעילה.

1.3 אדגיש ואציין כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי כנגד מגיש פרטים כוזבים יינקטו הליכים משפטיים.

1.4 בעת השימוש באתר יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, נתיבי המעבר שלכם באתר וכדומה. המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

2. מאגר המידע והשימוש בו

2.1 הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של המפעילה. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולשם המטרות הבאות-

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה
 • לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית).
 • אכיפת תנאי השימוש של המפעילה.
 • גבייה.
 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

2.3 פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעילה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של המפעילה לצרכים הבאים:

 • שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר).
 • עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר.
 • צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
 • צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו.
 • מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

2.4  ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של המפעילה.

2.5 בהתאם להסכמת המשתמש כדין, המפעילה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים של המפעילה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי המפעילה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

3. מסירת מידע לצד שלישי

3.1 מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

 • כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים.
 • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין.
 • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת.
 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת.
 • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה.
 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • במקרה בו המפעילה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין.
 • כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת.
 • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים.
 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.

4. אבטחת מידע

4.1  המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

4.2 המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.

5. קישורים

5.1 באתר נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים, ו/או סרטונים, ו/או קטעי קול, ו/או כל מידע בפורמט אחר, וכי הם ניתנים כשירות מידע לגולש.

5.2 קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם של מקורות המידע, ומשכך קישורים אל אתר האינטרנט הזה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי בעלת האתר, ו/או מפעילו לגבי אותם אתרים, ו/או התכנים אחרים.

5.3 במילים אחרות, אין לבעלת האתר, ו/או למפעילו כל אחריות, שליטה או זכויות לתוכן החומר הנמצא באתרים אלו, וכי המידע הינו באחריותו הבלעדית של מקור המידע/האתר שממנו ו/או אליו קושר.

5.4 חומרים אלו נבדקו בזמן הקישור לאחר, ולא נבדקים על בסיס יומי, ומשכך יובהר כי המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית בלבד של בעלי האתרים המקושרים.

5.5 אינך רשאי ליצור קישור לאתר זה מאתר אחר או לתעדו ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של המפעילה.

6. שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע

6.1 המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

6.2 המפעילה עשויה לאסוף מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.

6.3 המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט, אנליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.